Gazeta Ekonomia

Kupto Ekonominë

Sektori bankar në Kosovë vazhdon të jetë i qëndrueshëm

Pavarësisht faktit se zhvillimet dhe përmirësimet e bëra në sektorin bankar kanë rezultuar gjatë viteve të fundit në zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë, ende duhet të punohet më shumë për të fuqizuar këtë sektor në aspekt të mbështetjes së sektorit privat dhe implementimit të standardeve të reja në këtë drejtim. Kjo u tha në tryezën e organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë me guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti.

Drejtori Ekzekutiv i Odës Amerikane, Arian Zeka, tha se bankat nuk e luajnë vetëm rolin e kujdestarit të pasurive, por edhe të burimit të financimit.

Zeka tha se bankat në Kosovë kanë luajtur rol të rëndësishëm në fuqizimin e sektorit privat dhe përshpejtimin e zhvillimin ekonomik të vendit, përmes financimit të prodhimit, tregtisë ndërtimit, e rrjedhimisht krijimit të vendeve të reja të punës.

Krejt në fund, ai tha se sektori bankar luan rol të rëndësishëm në përmirësimin e qeverisjes korporative dhe ngritjes së cilësisë së raportimeve të kompanive, duke përgëzuar BQK-në për rolin e saj në mbikëqyrjen e sektorit bankar dhe krijimin e një sistemi të shëndoshë financiar, që përbënë jo vetëm shtyllën më të rëndësishme të një ekonomie në zhvillim si rasti i Kosovës, por që ka pasqyruar vendin me tone pozitive nëpër dokumente të rëndësishme ndërkombëtare.

Guvernatori i BQK-së, Fehmi Mehmeti, tha se zhvillimi i hovshëm i sektorit bankar gjatë viteve të fundit i është atribuuar suksesit të zhvillimit të mëtutjeshëm ekonomik në vend.

Ai tha se struktura e kreditimit është përmirësuar dukshëm ku rreth 50 për qind kredi të lëshuara iu dedikohen ndërmarrjeve në sektorin e tregtisë, duke përmendur po ashtu rënien e normave të interesit në pothuajse të gjithë sektorët.

Mehmeti njoftoi të pranishmit se ndër prioritetet kryesore të BQK-së janë ruajtja e stabilitetit financiar në këtë sektor gjithashtu edhe zhvillimin e standardeve bashkëkohore përmes së cilave bankat në Kosovë do të mund t’i zhvillojnë operimet e tyre në përputhje me vendet e zhvilluara.

Më tutje, të pranishmit adresuan specifika të ndryshme në lidhje me sektorin bankar të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në zhvillimin e aktivitetit të tyre biznesor. /Gazeta Ekonomia/