Gazeta Ekonomia

kupto ekonominë

Gjykata Kushtetuese e shpall të pavlefshëm Ligjin për Paga në Sektorin Publik

Gjykata Kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të pavlefshëm Ligjin për Pagat në Sektorin Publik.

Sipas vendimit, Ligji nuk është në përputhshmëri me 11 nene të Kushtetutës së Kosovës.

“Shkeljet kushtetuese të evidentuara në Ligjin e kontestuar janë të një peshe aq serioze sa që të njëjtat ndikojnë në bërthamën e funksionimit të qeverisjes në Republikën e Kosovës – duke shkaktuar disekuilibrim të ndarjes së pushteteve në disfavor të Gjyqësorit dhe Institucioneve të Pavarura”, thuhet në vendimin e Gjykatës.

Aty poashtu thuhet se, “deputët, pa ndonjë arsyetim dhe në mënyrë arbitrare kishte përjashtuar nga ky Ligj, ndër të tjera, Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, Forcën e Sigurisë së Kosovës, Bankën Qëndrore të Kosovës dhe Agjencinë Kosovare të Privatizimit”.

Ligjin për Paga, më 6 dhjetor të vitit të kaluar në Gjykatën Kushtetuese e ka dërguar institucioni i Avokatit të Popullit, për siç thuhet “vlerësimin e përputhshmërisë” së këtij ligji me Kushtetutën.

Avokati i Popullit, Hilmi Jashari pati thënë se, “ankesat e paraqitura tek Avokati i Popullit janë të ndryshme, varësisht nga pozita dhe institucionet që kanë paraqitur ankesë, përmes së cilave shfaqen pakënaqësitë lidhur me përcaktimet dhe përfshirjen e tyre në Ligjin për Pagat në sektorin publik”.

Kurse Gjykata Kushtetuese e Kosovës kishte vendosur që të pezullohet zbatimi i këtij ligji, deri më 30 mars 2020. Me pastaj, Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka vendosur ta vazhdojë pezullimin e Ligjit të pagave deri më 30 qershor 2020.

Ligji për Paga është miratuar në muajin shkurt të vitit 2019, kurse në fillim të muaji mars patë hyrë në fuqi.

Sipas këtij Ligji, paga bazë është ajo pjesë e pagës që përfitohet për punën e kryer me orar të plotë të një funksioni apo pozite të caktuar. Vlera e pagës bazë llogaritet duke shumëzuar koeficientin e klasës së pagës me vlerën monetare të koeficientit. Raporti i koeficienteve është një me dhjetë (1:10), të shpërndarë në gjashtëdhjetë e nëntë (69) nivele të koeficientëve.

Koeficienti më i lartë është 10, pozitë kjo që e mban vetëm Presidenti i Kosovës, më pas është niveli i 9, ku bëjnë pjesë kryetari i Kuvendit, Kryeministri dhe Kryetari i Gjykatës Kushtetuese.

Ligji rregullon rritjen e pagave për 70 për qind të punëtorëve në sektorin publik, kurse 30 për qind mbeten jashtë.

Por, punëtorë në sektorë të ndryshëm publikë, kishin shprehur pakënaqësitë lidhur me përcaktimet dhe përfshirjen e tyre në Ligj.